ایران، مشهد، میدان آزادی، پرديس دانشگاه فردوسی- اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه تلفن:38802700 051 كدپستی: 9177948980 پست الکترونیک: iso@um.ac.ir

اطلاعات تماس

فرم تماس