نگاهي به دانشجويان بين الملل دانشگاه فردوسي مشهد در چهارمين شماره نشريه سامان آماري

1400-1

دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان يكي از پيشتازان جذب دانشجوي بين ­الملل در كشور، در حال حاضر با دارا بودن 2513 دانشجوي جاري بين الملل توانسته سهم 10 درصدي دانشجويان بين­ الملل از كل دانشجويان جاري دانشگاه را داشته باشد كه از اين تعداد، 984 نفر دانشجوي ورودي بين­ الملل سال تحصيلي 1400-1399 هستند كه حدود 16 درصد از كل وروديهاي سال 99 دانشگاه را در بر مي ­گيرد.

 نشريه شماره 4 سامان آماري (فايل پيوست) به بررسي تفصيلي وضعيت دانشجويان جاري بين الملل دانشگاه فردوسي مشهد مي­ پردازد.