آزمونهاي زبان خارجی مورد قبول دانشگاه فردوسی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:

آزمونهاي زبان خارجی مورد قبول دانشگاه فردوسی مشهد به شرح جداول زیر در دسترس می باشد.

Azmoo-Zaban