2022-12-07-05-06-32
۱۶/۰۹/۱۴۰۱, ۰۵:۰۶

انتخابات دانشجویان بین الملل

انتخابات نمایندگان دانشجویان بین المللی 1401 دانشگاه فردوسی مشهد، در حال اقدام است. دانشجویان حائز شرایط می توانند تا 22 آذر ماه 1401 از طریق پرتال دانشجویی(پویا) ثبت نام کنند. زمان برگزاری انتخابات 5 دیماه 1401 می باشد.
  1. اطلاعیه امور کنسولی
  2. اطلاعیه آموزشی
  3. اطلاعیه مالی