به اطلاع می رساند، نرخ جدید اجاره بهای خوابگاه های دانشجویان بین الملل برای سال 1402 به شرح زیر است:

شایان ذکر است، مبنای محاسبه و دریافت اجاره بها در زمان پرداخت خواهد بود و نه زمان اسکان. برای دانشجویان پس از سنوات مجاز مبالغ جدول با ضریب 2 برابری محاسبه و منظور خواهد شد.

 نرخ

 

اداره رفاه و سلامت دانشجويان