غداخوری ها مرکز بهداشت  کتابخانه
اماکن ورزشی
       
 اینترنت  خوابگاه ها اماکن فرهنگی