80808

دانشگاه UPM مالزی با مشارکت پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و دفتر مشهد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همچنین سازمان فرهنگ و ارتباطات عراق برگزار می نماید:  سلسله سخنرانی هایی با موضوع: "تقویت خوب بودن جوان در جامعه و میراث اسلامی"  عنوان نخستین سخنرانی : " بها دادن به تنوع فرهنگی و گنجاندن در سلامت روان جوانان" سخنرانان:  دکتر آنی ازکا معروف از دانشگاه UPM مالزی.  دکتر علی سعد کادهیم از دانشگاه المستنصریه عراق.  دکتر سیده سلیل ضیایی از دانشگاه فردوسی مشهد.  عنوان سخنرانی خانم دکتر ضیایی : "سلامت روان جوان مسلمان : مروری بر مطالعات روانشناسی اخیر"  زمان : دوشنبه، 28 فروردین ماه 1402، ساعت 9:30 

لینک های شرکت مجازی : *WEBEX Link* https://upm.webex.com/upm/j.php?MTID=m0fcf9ba9fd2a52ce10119ff86584b6e5 Meeting number: 2640 262 5836 Meeting password: 5pdYPkR6Pd3 *IPSAS FBLive Link* https://www.facebook.com/IPSAS-Institute-for-Social-Science-Studies-UPM-180337575345368/ 

شرکت برای عموم آزاد است...